top of page

Privacyverklaring DURVT B.V.

Laatste update: 7 maart 2024

 

DURVT B.V., hierna te noemen: ‘DURVT’, is leverancier van Starling Team Performance Software met bijbehorende applicaties (hierna te noemen: de ‘Software’), van individuele trainingen, teamtrainingen en teamprogramma’s (hierna te noemen de ‘Diensten’). DURVT respecteert de privacy van al haar klanten en verwerkt alle door haar verwerkte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: de ‘AVG’, het Privacy Beleid en alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Door middel van dit Privacy Beleid wenst DURVT alle partijen die in aanraking komen met DURVT, vanuit trainingen, teamprogramma’s of via de Software te informeren over de wijze waarop DURVT omgaat met de persoonsgegevens van personen, hierna te noemen: de ‘Betrokkenen’, die worden verwerkt door DURVT in haar hoedanigheid als Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Door middel van dit Privacy Beleid informeert DURVT jou over het volgende:

1. Algemene (contact) informatie;

2. Verkrijging van persoonsgegevens;

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens;

4. Grondslagen voor de verwerkingen van persoonsgegevens;

5. Categorieën en soorten van persoonsgegevens;

6. Bewaartermijnen;

7. Subverwerkers en andere partijen met wie wij gegevens delen;

8. Rechten van betrokkenen.

9. Wijzigingen

10. Contactgegevens

1.   Algemene (contact) informatie

Naam en contactgegevens DURVT:

DURVT B.V.

Daalwijkdreef 47

1103 AD Amsterdam

Email: service@durvt.nl

 

Naam en contactgegevens Subverwerker in het kader van de Software:

SevenLab LLP, Danzigerbocht 39 – G, 1013 AM Amsterdam, email: info@sevenlab.nl

2.   Verkrijging van persoonsgegevens

DURVT verkrijgt de persoonsgegevens van Betrokkenen, al dan niet via een bevoegde derde, doordat de Betrokkene:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van de diensten van DURVT;

 • de vragenlijsten invult;

 • gebruik maakt van de Software

 • als teamlid opgevoerd in de Software;

 • een zakelijke relatie heeft met DURVT;

 • een contactformulier op de website van DURVT invult;

 • zijn gegevens achterlaat bij één van de DURVT’ers of via andere gangbare kanalen zoals e-mail en/of telefoon;

 • zich inschrijft voor een opleiding bij DURVT;

 • solliciteert bij DURVT; en

 • de website van DURVT bezoekt.

De meeste gegevens worden door de Betrokkene, al dan niet via een bevoegde derde, zelf aangeleverd. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening.

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

DURVT verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van links voor metingen aan de Betrokkenen;

 • Het inloggen op en beveiligen van de Software;

 • Het genereren en tonen van team uitslagen;

 • Het bieden van beheerfuncties aan specifieke gebruikers zodat deze de Software zelfstandig kan inzetten;

 • Het opslaan van de ingevoerde/ingevulde gegevens;

 • Het in standhouden van de gegevensverzameling in de Software;

 • Het onderling uitwisselen van e-mailadressen van een bevoegde derde aan een andere bevoegde derde;

 • Communicatie;

 • Acquisitie (om DURVT onder de aandacht te brengen bij - potentiële- klanten);

 • Het uitvoeren van de overeenkomst;

 • Sollicitatieprocedures;

 • Wet- en regelgeving;

 • Het in kaart brengen van websitebezoek en surfgedrag;

 • Het verlenen van een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Het verbeteren van de dienstverlening;

 • Marketing analyse en onderzoek; en

 • Directe en indirecte marketing.

4. Grondslagen voor de verwerkingen van persoonsgegevens

DURVT is aanbieder van de Software met bijbehorende applicaties en van de Diensten. DURVT verwerkt de persoonsgegevens van Betrokkenen voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst die, al dan niet rechtstreeks, met Betrokkenen worden gesloten. Daarnaast verwerkt DURVT persoonsgegevens indien zij daartoe wettelijk verplicht is, omdat zij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft of indien toestemming is gegeven.

Indien een Betrokkene DURVT toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen zijn persoonsgegevens te verwerken, dan kan Betrokkene deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop deze door hem is verstrekt.

 

5. Categorieën en soorten van persoonsgegevens

DURVT zal ten behoeve van bovenstaande omschreven doelen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • NAW- en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, voorletters, titulatuur, geslacht (aanhef), adres, e-mailadres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor de communicatie benodigde gegevens;

 • Inloggegevens en wachtwoorden, zoals gebruikersnamen, e-mailadres en voor- en achternaam;

 • Resultaten van de door de Betrokkenen ingevulde vragenlijsten waarmee teamuitslagen worden opgesteld;

 • Curriculum Vitae (CV); en

 • Gebruik van de website van DURVT en de website van de Software;

 • Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt.

6. Bewaartermijn

DURVT bewaart persoonsgegevens zolang wettelijk verplicht en niet langer dan wettelijk is toegestaan en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Subverwerkers en andere partijen met wij gegevens delen

DURVT maakt voor de hosting en het onderhoud van de Software gebruik van de subverwerker SevenLab. SevenLab is een softwareontwikkelaar. DURVT gebruikt de diensten van SevenLab voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de Software. DURVT en SevenLab hebben een Verwerkersovereenkomst, waarin ook de subverwerkers van SevenLab zelf in zijn opgenomen. Deze lijst is op verzoek in te zien.

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de beschreven doeleinden in hoofdstuk 3 kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen. Derde partijen waarmee we samenwerken en/of aan wie we persoonsgegevens zouden kunnen verstrekken zijn:

- Mollie; om een bestelling en betaling af te handelen

- Plug & Pay: om een bestelling te kunnen doen op onze website

- YourHosting en Wix; om onze servers en website en webshop te beheren

- Webinar Geek, Mentimeter; om aanmeldingen en opinies te verzamelen en verwerken

- Huddle; om online (ondersteunings-)modules en andere informatie met je te kunnen delen

- Mailblue/Active Campaing; om generieke en specifieke e-mails te verzenden

Tot slot geven wij persoonsgegevens door indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

8. Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

 • recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom;

 • recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde persoonsgegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan;

 • recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer je op een andere manier nog klant van ons bent;

 • recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw persoonsgegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je persoonsgegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht;

 • recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je persoonsgegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je persoonsgegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen; en

 • recht op overdraagbaarheid: je kunt je persoonsgegevens laten overdragen;

 • bovenstaande opsomming geldt nadrukkelijk niet voor gegeven scores in teammetingen (deze scores classificeren niet als persoonsgegevens).

Daarnaast kun je ook:

 • altijd je toestemming intrekken indien je daarom hebt gevraagd;

 • denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via service@durvt.nl maar ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

9. Wijzigingen

DURVT behoudt zich het recht voor haar Privacy Beleid te wijzigen. Op het moment van wijziging is het nieuwe beleid automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie. Aangezien wijzigingen doorgevoerd kunnen worden, adviseert DURVT alle partijen die in aanraking komen met DURVT dan wel de Software het Privacy Beleid regelmatig te bekijken. Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 7 maart 2024. 

10. Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen over dit Privacy Beleid, kunt u terecht bij service@durvt.nl.

bottom of page